Google

Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri – 26 iunie

Written on:iunie 26, 2014
Comments
Add One

droguriAgenţia Naţională Antidrog, structură în cadrul Ministerul Afacerilor Interne, asigură dezvoltarea, promovarea şi implementarea într-o manieră unitară, integrată şi continuă a răspunsului din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, în deplin acord cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Este ştiut faptul că persoana consumatoare de droguri, pe lângă problemele afectiv-emoţionale create în familie, pot aduce în societate şi probleme asociate consumului de droguri, cum ar fi: furturi, tâlhării, prostituţie, trafic de droguri sau alte infracţionalităţi. În aceste condiţii, consumatorul de droguri este deficitar în susţinerea sa socio – profesională, fiind el însuşi o victimă a traficului de droguri şi făcând parte din categoria persoanelor defavorizate.

Riscul ca tinerii să devină dependenţi este de două ori mai mare decât în rândul adulţilor. Este cunoscut faptul că vulnerabilitatea faţă de consumul de droguri în rândul tinerilor este generată de mulţi factori cum sunt: presiunea şi influenţa grupului de egali, stima de sine scăzută, insuficienta informare privind riscurile consumului de droguri şi nu în utlimul rând o insuficientă implicare a societăţii în general.

Ultimele estimări la nivel mondial în ceea ce priveşte prevalenţa consumului de droguri în populaţia generală indică faptul că 200 de milioane de oameni, adică 5 % din populaţia globală cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani, au consumat droguri ilicite cel puţin o dată în ultimele 12 luni.

Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (U.N.O.D.C.), în efortul de a conştientiza opinia publică asupra pericolului pe care îl reprezintă consumul de droguri pentru tineri a propus sănătatea, să reprezinte tema acestui an pentru marcarea zilei de 26 iunie – Ziua Internaţională de luptă împotriva Consumului şi Traficului ilicit de droguri prin campania globală „Tulburările legate de consumul de droguri pot fi prevenite şi tratate”. Campania are în vedere să mobilizeze populaţia să reacţioneze la problematica consumului de droguri şi să adopte o atitudine activă în prevenirea şi reducerea consumului de droguri.

Redăm în continuare declaraţia dlui Yury Fedotov, Directorul executiv al UNODC, cu ocazia Zilei Internaţionale de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri – 26 iunie:

“Drogurile ameninţă viaţa şi bunăstarea oamenilor. Peste 200.000 de persoane mor anual din cauza drogurilor; dar drogurile nu afectează doar consumatorul, efectele negative se resfrâng şi asupra familiei şi celor dragi.

Tulburările legate de consumul de droguri subminează relaţiile apropiate, distrug viaţa familială, inclusiv a copiilor, şi pot duce la ruinarea oportunităţilor de educaţie sau angajare. Impactul lor este resimţit la nivelul comunităţii, sistemului de justiţie şi în întreaga societate.

Tema UNODC pentru Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri de anul acesta oferă un mesaj de speranţă: „Tulburările legate de consumul de droguri pot fi prevenite şi tratate”. Cei care suferă din cauza tulburărilor legate de consumul de droguri pot fi susţinuţi prin tratament bazat pe dovezi ştiinţifice, iar mulţi dintre consumatorii care mor, mor din cauza supradozei, care poate fi prevenită. Copiii şi tinerii trebuie de asemenea, să fie educaţi cu privire la consecinţele asociate consumului de droguri.

Mesajul meu de astăzi subliniază trei aspecte:

Succesul susţinut împotriva drogurilor ilicite necesită o abordare echilibrată, cooperantă şi integrată, bazată pe convenţii care se adresează atât reducerii cererii de droguri, cât şi reducerii ofertei de droguri;

O abordare echilibrată include măsuri comprehensive, axate pe prevenire, tratament, reabilitare, protecţie socială şi coeziune; şi

III. Abordarea ştiinţifică este cheia. UNODC reduce distanţa dintre ştiinţă şi practică prin dezvoltarea dialogului între cei care elaborează politicile în domeniu şi comunitatea ştiinţifică.

Împreună, aceste elemente constituie parte din misiunea globală a UNODC de a promova şi susţine accesul consumatorilor de droguri la tratament pentru dependenţa de droguri, la servicii de asistenţă şi prevenire HIV, în acord cu respectarea principiilor drepturilor omului.

Cu ocazia Zilei Internaţionale de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri este important să reamintim faptul că problemele cauzate de consumul de droguri pot fi prevenite şi tratate. Deci, unde există ajutor există şi speranţă!”

 

MESAJUL DIRECTORULUI A.N.A. – chestor de poliţie Sorin OPREA

Pentru a ne împlini destinul, ca neam, avem nevoie de o naţiune sănătoasă. De aceea, fiecare individ reprezintă o resursă importantă, iar statul, prin deciziile pe care le ia, trebuie să protejeze şi să folosească această resursă, gândind paşii pentru un viitor stabil.

Trăim într-o lume în continuă schimbare, cu o dinamică impresionantă. Consumul şi traficul de droguri, prin noile valenţe, sunt factori care contribuie la această dinamică: zi de zi, apar substanţe psihoactive noi, se schimbă modelele de consum, apar noi metode de traficare, se nasc noi atitudini faţă de complexitatea problematicii antidrog.

România este parte din realitatea mondială a drogurilor. Statisticile arată că aproximativ 600.000 tineri cu vârsta 15-34 ani au consumat cel puţin o dată în viaţă un drog ilicit, în timp ce, peste 300 dintre aceştia au decedat în ultimii 10 ani din cauza consumului de droguri. Dincolo de justeţea cu care descriu realitatea, aceste cifre ascund drame personale şi familiale inimaginabile, cu vieţi şi destine schimbate, uneori într-o formă brutală.

Numeroasele cercetări privind factorii de risc şi protecţie în consumul de droguri arată legătura dintre vârsta de debut în consum, în special, perioada adolescenţei, şi pericolele asociate comportamentului de consum, dar evidenţiază şi misiunea societăţii, ca factor de protecţie.

Tinerii sunt cei mai expuşi tentaţiilor reprezentate de droguri, iar societatea este cea care trebuie să găsească mai mult timp pe care să îl ofere acestora ca alternativă de viaţă prin oferirea a ceea ce este normal într-o societate modernă.

De aceea, anul acesta, am ales să marcăm Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri şi 11 ani de existenţă a Agenţiei Naţionale Antidrog prin lansarea în spaţiul de socializare cel mai cunoscut şi frecventat de populaţia tânără, în general, dar şi de către adulţi, a unei pagini de informare, al unui spaţiu în care să se realizeze schimb de experienţe, de opinii şi să fie facilitate dezbateri.

Suntem conştienţi că generaţiile tinere sunt extrem de diferite faţă de ceea ce eram obişnuiţi acum 10 ani, atât în ceea ce priveşte comportamentul, cât şi în privinţa mentalităţilor. În replică la toate acestea, trebuie găsite noi strategii de abordare, atât în domeniul combaterii, dar mai ales în cel al reducerii cererii de droguri.

Transmiterea mesajului societăţii către tineri prin intermediul spaţiului virtual reprezintă doar un pas în adaptarea răspunsurilor şi intervenţiilor la noile tendinţe de consum şi trafic.

Vă invităm, alături de noi, în crearea lanţului uman reprezentat de prieteni, prin care să facem ca mesajul, multiplicat de cei care vor răspunde apelului nostru în mediul virtual, să ajungă la cei dragi, pe care astfel să îi putem proteja şi sprijini în a lua decizii corecte în viaţă, ţinându-i în acest mod departe de tentaţia uneia dintre cele mai periculoase alegeri ale momentului, drogurile.

 

C.P.E.C.A. Iaşi, structură în subordinea Agenţiei Naţionale Antidrog, a realizat în perioada ianuarie – iunie 2014 Strategia Locală Antidrog 2014 – 2020 şi Planul Local de Acţiune 2014 – 2016, aliniată Strategiei Naţionale Antidrog 2013 – 2020 şi implicit Strategiei Europene Antidrog 2013 – 2020.

Strategia Locală Antidrog şi Planul său de Acţiune, sunt documente programatice locale în domeniul drogurilor, ce vor fi prezentate publicului ca urmare a aprobării Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi şi a Consiliului Judeţean Iaşi.

Noua Strategie Naţională Antidrog şi Planul său de acţiune reprezintă răspunsul statului român la problema drogurilor şi cuprind obiectivele generale şi specifice precum şi acţiunile concrete ce vor fi implementate în perioada de referinţă de către toate instituţiile implicate în reducerea impactului fenomenului drogurilor la nivel naţional.

Documentele au fost concepute şi elaborate respectând liniile cuprinse în Strategia Antidrog a Uniunii Europene pentru perioada 2013 – 2020, care vizează cele cinci direcţii de acţiune – două direcţii de acţiune verticale: reducerea cererii de droguri şi reducerea ofertei de droguri şi trei direcţii de acţiune orizontale, respectiv coordonare, cooperare internaţională şi cercetare, evaluare şi informare, care cuprind obiective şi acţiuni ce intersectează direcţiile verticale.

Aceste acte normative vizează următoarele aspecte generale:

  • Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială;

• Reducerea ofertei de droguri, prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia;

• Coordonarea în domeniul drogurilor, prin implementarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate;

• Cooperarea internaţională, prin reafirmarea angajamentelor României, asumate prin documentele internaţionale,  bilaterale sau multilaterale, la care ţara noastră este parte şi consolidarea poziţiei ca partener activ în efortul global de reducere a cererii şi ofertei de droguri precum şi a traficului de precursori;

• Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel naţional pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi informare;

• Consolidarea rolului Agenţiei Naţionale Antidrog de coordonator naţional în domeniul drogurilor şi precursorilor;

  • Dezvoltarea unei platforme de dialog şi cooperare între instituţiile implicate în aplicarea strategiei şi între sectorul guvernamental şi non-guvernamental.

Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020 aduce noi elemente în ceea ce priveşte reacţia statului român la problematica drogurilor, prin dezvoltarea mecanismelor de coordonare, colaborare inter-instituţională, transparenţă decizională, cercetare şi analiză strategică.

De asemenea, noua Strategie promovează principiile statului social cu accent pe  abordarea umanistă a consumatorilor de droguri ca grup vulnerabil distinct supus riscurilor de excluziune socială, înscriindu-se în cadrul normativ naţional şi respectând principiile fundamentale ale Uniunii Europene: respectul faţă de demnitatea umană, libertate, democraţie, egalitate şi statul de drept.

Contact: C.P.E.C.A. Iaşi 0232 217999, 0758371253.

Leave a Comment