Google

Incluziunea școlară și socială a copiilor și tinerilor din grupuri dezavantajate in contextul colaborarii cu comunitatea

Written on:mai 28, 2017
Comments
Add One

În orice societate există anumite persoane care, datorită unor deficienţe, incapacităţi nu se pot „integra” în comunitate prin propriile lor forţe. Societatea, prin diverse mecanisme şi pârghii, trebuie să urmărească şi satisfacerea nevoilor/trebuintelor reale ale  persoanelor din grupuri dezavantajate, să le asigure respectarea deplină a intereselor acestora, a demnităţii şi a drepturilor lor în orice împrejurare şi în raport cu orice sistem de referinţă, în vederea integrării acestora ca membri deplini ai societăţii. Integrarea şcolară este un proces complex şi de durată care face referire la cuprinderea tuturor copiilor, inclusiv a celor din medii dezavantajate,  în instituţii şcolare obişnuite, sau în moduri de organizare cât mai apropiate de acestea. Este de dorit să privim integrarea şcolară ca un proces continuu de adaptare la condiţiile mediului şcolar şi social caracterizat printr-o neîncetată transformare, mediul schimbându-se în funcţie de cerinţele integrării individului. Mai mult, procesul integrării şcolare a copiilor din grupuri dezavantajate trebuie conceput ca o acţiune socială complexă, a cărei esenţă constituie nu conformarea mecanică, pasivă a elevului la condiţiile mediului şcolar şi social, ci corelarea ambilor factori, crearea acelor condiţii optime, obiective şi subiective, pentru ca integrarea să însemne nu doar adaptare, ci şi angajare. Integrarea socială a copiilor/ tinerilor din grupuri dezavantajate în comunitate face referire la coexistenţa şi consistența contactelor şi relaţiilor interpersonale în cadrul grupurilor sociale, la concordanţa între norme şi conduite, la interdependenţa funcţională a elementelor unui sistem/subsistem social etc. Conţinutul noţiunii „integrare socială” este dependent de aspectele stabilităţii, consensului, controlului social care trebuie să caracterizeze orice societate.

În Romania, integrarea și incluziunea școlară și socială a copiilor și tinerilor din mediii dezavantajate fac obiectul unui cadru legislativ bine precizat:

1.Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu toate completările ulterioare

2.Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată în 2014.

3.Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

4.H.G. 691/2015 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia;

5.Ordinul Cadru privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar Nr. 6134/21.12.2106, Secțiunea 4

6.OM 1985/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

7.OM 2277/2016 pentru aprobarea Protocolului cadru în vederea implementării serviciilor comunitare integrate, în vederea prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei.

În jud. Vaslui au fost identificate următoarele grupuri vulnerabile de copii și tineri:

a)copii și tineri defavorizați socio-economic

– 49925 elevi beneficiază de programul “Lapte-corn”;

– 744 elevi sunt beneficiari ai programului “Euro 200”;

– 17000 elevi beneficiază de rechizite școlare gratuite;

– 1180 elevi beneficiază de burse de ajutor social;

– 5155 elevi(30% din total) beneficiază de burse “Bani de liceu” și “Bursa profesionala”;

– dintr-un pachet de 50 unități școlare din țară, elevii Școlilor Băcești și Bogdănița primesc o masă caldă, din fonduri guvernamentale;

b)copii şi tineri cu CES (care studiază atât în şcoli speciale cât şi în şcoli de masă)

-în anul școlar 2016-2017, în şcolile speciale din jud. Vaslui sunt şcolarizaţi 586 elevi, iar în şcolile de masă, 982 elevi (la toate nivelurile de educaţie);

– 980 elevi cu CES din județul Vaslui, orientați școlar în învățământul de masă, beneficiază de alocație de hrană precum și drepturile la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manual, transport, material cultural-sportiv, conform HG 423/2016.

c)copii şi tineri cu părinţi plecaţi în străinătate

-la începutul anului şcolar 2016-2017, 1116 elevi(2,31% din total) au ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, iar 12,7% au un părinte plecat.

d)copii şi tineri remigrați;

-în anul şcolar 2016-2017(luna mai 2017), au revenit în ţară 145 elevi din diverse ţări europene(Spania, Italia, Franţa etc.), faţă de 91 elevi în anul şcolar 2015-2016.

e)copii şi tineri de etnie roma

– în anul școlar 2016-2017 au fost identificați aproximativ 600 elevi de etnie romă, iar elevi romi heteroidentificati(care nu-și declara identitatea0, aproximativ 800.

-în anul şcolar 2016-2017, 40 de elevi romi au fost înscrişi la liceu pe locuri speciale;

-în 2016, 8 absolvenţi de liceu din jud. Vaslui au fost înscrişi pe locuri speciale în învăţământul superior.

Colaborarea cu comunitatea reprezintă un factor deosebit de important în promovarea incluziunii şcolare şi sociale. Astfel, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi unităţile şcolare din reţea colaborează cu toţi factorii interesaţi: autorităţi judeţene şi locale (Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, primarii, poliţia, jandarmeria, ISU, DSP, DGASP), dar şi cu familiile elevilor, alţi membri ai comunităţilor locale, biserica şi organizaţii non-guvernamentale, ca reprezentanţi ai societăţii civile.

Cooperarea cu comunitatea s-a concretizat şi printr-o serie de proiecte, atât locale, cât şi naţionale şi europene care au avut ca obiectiv creşterea nivelului de incluziune a grupurilor vulnerabile de copii şi tineri.

Astfel, în ultimii doi ani s-au derulat următoarele proiecte finanţate din fonduri europene/internaţionale, iniţiate de ISJ Vaslui:

Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ “Wellbeing and Inclusion for New educational Resources”, încheiat în august 2016, având ca partener european principal Commune di Marsciano(Italia) şi ca parteneri asociaţi locali, Primăria Municipiului Vaslui, 3 unităţi şcolare, un ONG, CJRAE Vaslui, CCD Vaslui. Proiectul a avut ca grup ţintă elevii remigrați, elevii cu CES şi elevi cu părinţi plecaţi în străinătate din şcolile partenere asociate, dar şi din alte 22 şcoli din judeţ (care au participat la Competiţia Judeţeană de proiecte locale de incluziune “O şcoală pentru toţi şi pentru fiecare”); Primăria Vaslui a sprijinit financiar proiectul, asigurând 20% din valoarea grantului până la aprobarea raportului final şi virarea soldului de către finanţator.

Proiectul “Programe educaţionale şi de consiliere pentru prevenirea abandonului şcolar în jud. Vaslui”, implementat de ISJ Vaslui în calitate de promotor, finanţat prin FRDS-Programul RO10 CORAI-Copii şi tineri în situaţii de risc şi susţinut financiar din Programul de Granturi SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Proiectul s-a implementat pe o durată de 21 luni (februarie 2015-ianuarie 2017), în trei licee din judeţ (Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui, Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti), sprijinit financiar de primăriile Vaslui, Bârlad şi Negreşti în perioada de sustenabilitate. Grupul ţintă a fost constituit din 200 elevi de liceu dezavantajaţi socio-economic, care au fost sprijiniţi în vederea îmbunătăţirii rezultatelor la învăţătură şi a promovării examenului de bacalaureat (program remedial la disciplinele de bacalaureat, pachet săptămânal de alimente, tabere de educaţie non formală). De asemenea, au beneficiat de formare 60 de cadre didactice şi 90 de părinţi ai elevilor din grupul ţintă.

Proiectul de mobilităţi Erasmus+ “Şcoală şi familia-împreună pentru o educaţie de calitate”, iniţiat de ISJ Vaslui în consorţiu cu 10 unităţi şcolare din judeţ, proiect care are ca obiectiv formarea a 36 cadre didactice în domeniul relaţiei şcoală-familie, în vederea îmbunătăţirii incluziunii şcolare a copiilor şi tinerilor şi a parteneriatului educaţional cu familia.

În acelaşi context, CJRAE Vaslui, unitate conexă a ISJ Vaslui, a fost partener cu CJ Vaslui şi Fundaţia “HOLT” Iaşi într-un proiect finanţat prin FRDS-Programul RO10 CORAI-Copii şi tineri în situaţii de risc şi susţinut financiar din Programul de Granturi SEE(Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Proiectul, intitulat “Şcoala te face OM”, a avut ca scop dezvoltarea într-o perioada de 16 luni, a unui program pilot prin implementarea unor noi servicii integrate în 81 de şcoli din mediul rural din Jud. Vaslui (una din fiecare comună), care se confruntau cu cea mai mare rată de abandon şcolar, în vederea prevenirii riscului de abandon şcolar, creşterii participării şcolare şi a incluziunii sociale a 1200 de copii aflaţi în situaţii de risc şi a familiilor acestora. Proiectul şi-a propus impactarea copiilor aflaţi în situaţii de risc prin intervenţia directă asupra copilului şi familiei şi indirectă prin formarea de resursă locală permanentă, astfel încât să fie uşor accesibilă familiilor şi copiilor aflate în situaţie de risc. Astfel, pentru 1200 copii (dintre care 300 de etnie roma) identificaţi de Centrul Judeţean de Rersurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui ca fiind în situaţia de risc de abandon şcolar din clasele I-IV, din fiecare din cele 81 de şcoli din mediul rural din jud. Vaslui implicate în proiect, au fost desfăşurate activităţi de educaţie non formală. În acest sens au fost formate şi persoane resursă pentru implementarea programului de educaţie parentală, fiind susţinute 94 cursuri cu părinţii din comunitate (940 de părinţi dintre care minim 235 de etnie roma) şi pregătite 810 cadre didactice pe teme specifice care au contribuit la integrarea copiilor aflaţi în situaţii de risc.

Mai sunt proiecte derulate prin Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, coordonată de CJRAE Vaslui la nivelul judeţului. Strategia Naţională de Acţiune Comunitară este o activitate voluntară care se desfăşoară cu regularitate în şcoli şi licee. Acţiunea Comunitară implică stabilirea unei legături între unităţile de învăţământ de masă, pe de o parte, şi Şcoli Speciale/Centre Şcolare de Educaţie Incluzivă, Centre de Plasament şi Instituţii, Locuinţe Sociale şi Centre de Zi şi Spitale – pe de altă parte. SNAC este un program coerent şi coordonat de activităţi desfăşurate cu regularitate şi care antrenează voluntari şi copii/tineri cu nevoi speciale, din medii dezavantajate, aflaţi în situaţii de risc, în dificultate sau în pericol. SNAC presupune dezvoltarea activităţii de voluntariat realizată de copii/tineri din învăţământul preuniversitar, ce le permite să devină cetăţeni informaţi şi devotaţi solidarităţii umane. Scopul Strategiei este – Creşterea interacţiunii şi a incluziunii sociale. SNAC îşi propune:  încurajarea implicării elevilor, că voluntari, în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în dificultate, în scopul susţinerii procesului de incluziune socială şi de dezvoltare personală a acestora;

realizarea incluziunii şi a implicării persoanelor aflate în dificultate, prin angajarea tuturor celor interesaţi într-un program de activităţi educative ce promovează intens incluziunea socială;

includerea persoanelor izolate din punct de vedere social în viaţă comunităţilor locale prin activităţi parteneriale; implicarea voluntarilor şi dezvoltarea spiritului de acţiune; cooptarea copiilor/elevilor/tinerilor aparţinând grupurilor dezavantajate în comunităţile locale; realizarea incluziunii şi implicării prin angajare a tuturor celor interesaţi într-un program educaţional de activităţi ce promovează intens integrarea socială; familiarizarea voluntarilor cu organizarea practică şi implementarea unui Program de Acţiune Comunitară, în scopul sprijinirii / dezvoltării educaţionale a persoanelor defavorizate.

Beneficiarii direcţi sunt: copii/tineri cu dizabilităţi, copii/tineri cu dificultăţi de învăţare şi adaptare şcolară şi socială, copiii/tineri/adulţi din medii şi categorii vulnerabile.

Beneficiari indirecţi sunt: familiile persoanelor aflate în dificultate, comunitatea, societatea.

Acţiuni derulate în cadrul SNAC au fost: concursul naţional de dans „Împreună pentru viitor”, concursul naţional „Scrisoare prietenului meu”, săptămâna cartofului donat/Săptămâna legumelor donate.

La nivelul judeţului Vaslui se derulează un număr de 59 parteneriate SNAC, fiind implicaţi 930 voluntari elevi/tineri, 241 cadre didactice şi 616 beneficiari direcţi. Unităţile şcolare sunt, de asemenea, preocupate de promovarea principiilor incluziunii, de dezvoltarea unui mediu educaţional prietenos, lipsit de discriminare pentru toţi elevii. Una din modalităţile adoptate este aceea de derulare de proiecte locale pe tema incluziunii şcolare şi sociale a copiilor şi tinerilor.

Se remarcă, în anul şcolar 2016-2017, următoarele proiecte locale, derulate în parteneriat cu instituţii şi asociaţii din comunităţile locale:

  1. Proiectul Şcolii Gimnaziale „Episcop Iacov Antonovici”, Bârlad – Avem nevoie de şcoală ! are ca obiectiv general sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor aflaţi în situaţie de risc privind abandonul şcolar şi menţinerea acestora în şcoală prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluţii educaţionale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare şi consiliere. Grupul ţintă este format din 80 de elevi ai claselor a VII-a şi a VIII-a din două unităţi de învăţământ. Dintre activităţile proiectului fac parte întâlniri cu părinţii elevilor aflaţi în situaţii de abandon, dezbateri pe tema lipsei de comunicare, jocuri cu caracter de socializare desfăşurate în sala de sport a Colegiului Al. I. Cuza Bârlad, acţiuni caritabile. Parteneri în proiect, alături de unităţile şcolare, mai sunt Clubul Copiilor „Spiru Haret”, Bârlad şi Asociaţia „Sf. Spiridon”
  2. Proiectul Şcolii Gimnaziale „George C. Dragu”, Coroieşti – Şcoala – a doua casă are la baza ţinta strategică din PDI – dezvoltarea relaţiilor între instituţia şcolară, comunitate, unităţile şcolare partenere şi instituţiile de cultură. Obiectivul proiectului este transformarea elevilor în actorii principali ai demersului educaţional prin formarea unor comportamente adecvate conform exigenţelor actuale ale societăţii. Prin intermediul proiectului cadrele didactice şi-au propus stabilirea unor punţi de comunicare între elevi-profesori-comunitatea locală, formarea unei atitudini pozitive care să armonizeze relaţiile între participanţi. Parteneri în proiect sunt Liceul Tehnologic Puieşti, Centrul Mihai Eminescu, Postul de poliţie Coroieşti, Media TV Bârlad.
  3. Proiectul Şcolii Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu”, Bârlad – Biserica şi şcoala, a doua mea casă,  se derulează începând cu luna septembrie 2016 şi are la bază organizarea unor activităţi de învăţare formale şi nonformale în scopul cultivării unor valori şi atitudini, unor competenţe cognitive şi culturale, în scopul dezvoltării personale şi adaptării la un stil de viaţă sănătos, lărgirii orizontului de cunoaştere. Predomină activităţile cu scop educativ, punându-se accent pe dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi a competenţelor sociale. Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de sprijinirea elevilor proveniţi din familii defavorizate prin activităţi instructiv-educative, religioase şi recreative, în vederea prevenirii abandonului şcolar, incluziunii elevilor şi creşterii performanţei şcolare. Prin intermediul parteneriatului creat se doreşte sensibilizarea comunităţii faţă de nevoile elevilor referitoare la petrecerea timpului liber, socializare cu alţi copii de vârste apropiate, acceptarea diversităţii, schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului din familia defavorizată. Parteneriatul este încheiat între Şcoală Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”, Bârlad şi Biserica Sfântul Gheorghe, Bârlad.
  4. Școala Gimnazială Hoceni, Școala Gimnazială Bogdănești, Școala Gimnazială Fălciu derulează proiecte europene ale autorităților locale, având ca obiectiv principal prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar pentru elevii proveniţi din grupuri de risc/vulnerabile.

Acestor proiecte locale li se adaugă Programele educaţionale „Şcoală după şcoală”, care au ca obiective:

– furnizarea de servicii educaţionale specializate informale şi nonformale care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară, stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării interpersonale

– asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber

– prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară

– consilierea părinţilor prin petrecerea în mod constructiv a timpului împreună cu elevii

– sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-şi formă deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învaţă, de a se comportă, de a socialize, de a accepta  diversitatea.

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui vizează prin intermediul acestui tip de program să promoveze imaginea serviciului alternativ creat, sensibilizarea opiniei publice, atragerea de sponsori şi parteneri, informarea comunităţii şi promovarea bunelor practici. Finanţarea este asigurată de părinţii elevilor înscrişi în program.

Școala Gimnazială „M. Costache Epureanu” Bârlad, Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan” Bârlad şi Şcoala Gimnazială „Iorgu Radu” Bârlad implementează programul educaţional în parteneriat cu Asociaţia „ChildsLife” Bucureşti şi ChildsLife Internaţional Olanda ce suportă, în regim de sponsorizare, partea financiară a programului.

Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui îşi propune ca prin programul „Şcoală după şcoală” să faciliteze integrarea şcolii în comunitate şi să dezvolte direcţii noi de prevenire a comportamentului de eşec şi abandon şcolar pentru elevii proveniţi din grupe de risc(copii săraci, copii de etnie roma).  Finanţarea este asigurată de părinţii elevilor înscrişi în program şi Asociaţia „Cetăţeni în Europa” (asociaţie constituită din părinţi şi cadre didactice ale şcolii)

Şcoala Gimnazială „Constantin Motaş” Vaslui derulează un program destinat elevilor claselor I-IV şi asigură servicii alternative de educaţie prin activităţi specializate de sprijin, ateliere şi activităţi recreative într-un cadru organizat, după programul şcolar obligatoriu. Proiectul oferă copiilor asistenţă psihopedagogică, sprijin pentru efectuarea temelor, activităţi recreative. Finanţarea este asigurată de părinţii elevilor înscrişi în program.

Incluziunea şcolară şi socială a copiilor şi tinerilor de etnie romă a constituit obiectivul principal a 3 proiecte derulate în jud. Vaslui, care au vizat includerea acestora în programul “A două şansă”, atât la nivel primar, cât şi la nivel gimnazial.

În urma acestor proiecte, aprox. 70% din membrii grupurilor ţintă au finalizat studiile începute la nivel primar şi aprox. 30% din aceştia au continuat la nivel gimnazial. Aprox. 70% din membrii grupului ţintă înscrişi  la ADS -învăţământ gimnazial  au finalizat  ciclul inferior al liceului (echivalent cu  zece clase  tip şcoală profesională)  din care aprox. 10% au continuat studiile.

Tot pentru a creşte nivelul de integrare şcolară şi socială a copiilor de etnie roma, la Şcolile gimnaziale din com. Băceşti şi Cozmeşti și-au introdus ca discipline de studiu Limba Romani şi Istoria şi cultura romilor, predate de cadre didactice calificate(cu studii superioare). În vederea îmbunătăţirii relaţiei cu părinţii şi membrii comunităţilor de romi, în 6 unităţi şcolare din comunităţi mixte au fost angajaţi mediatori şcolari care contribuie la: reducerea abandonului şcolar în rândul elevilor romi şi majoritari; cuprinderea unui număr mare de elevi romi în activităţile şcolare şi extraşcolare; implicarea părinţilor romi în îmbunătăţirea prezenţei elevilor şi a rezultatelor şcolare.

Se remarcă, astfel, un interes sporit al copiilor romi faţă de participarea la olimpiade şi concursuri şcolare. În acest an şcolar s-au obţinut următoarele rezultate:

1.Olimpiada de Limba romani – două menţiuni la faza naţională

2.Concursul Naţional  de Istoria şi Civilizaţia romilor-menţiune la faza    naţională

3.Concursul de creaţie literară “Ştefan Fulii” – menţiune la  faza naţională

4.Concursul Naţional Diversitatea o şansă  spre viitor = participă 3 echipaje la faza naţională .

Inspectoratul Şcolar Vaslui are o bună colaborare cu diferite organizaţii, asociaţii sau structuri guvernamentale cu activitate în direcţia minorităţilor. Astfel, ONG  Partida rromilor a organizat campania „ Eu îţi dau recomandarea„ şi a  participat la informarea în  şcoli privind mǎsurile de ocupare a locurilor speciale pentru rromi, a distribuit recomandǎrile  pentru elevii care au optat pentru locurile speciale în licee şi învǎtǎmânt  superior.

Efectele excluziunii școlare și sociale

Un studiu efectuat la nivelul unităţilor şcolare din jud. Vaslui a relevat faptul că lipsa măsurilor concrete de integrare a copiilor şi tinerilor din grupuri dezavantajate, vulnerabile, mai întâi în mediul şcolar şi apoi în cel social, generează o serie de probleme grave, precum: eşecul şi abandonul şcolar, discriminare de toate tipurile, segregare, violenţă, comportamente delincvente, consum și trafic de substanțe ilegale, neimplicare în viața civică, acces limitat pe piața muncii.

În acest context, pentru combaterea acestor efecte negative, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a avut în vedere aceste grupuri vulnerabile la stabilirea strategiei educaţionale a jud. Vaslui şi în planurile manageriale, propunându-şi ca obiectiv principal diminuarea ratei de abandon şcolar şi de neparticipare la educaţie şi asigurarea concordanţei între dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic şi cerinţele pieţei muncii la nivel local, naţional şi european în vederea facilitării tranziţiei absolvenţilor de la şcoală pe piaţă muncii. În contextul cooperării cu comunitatea locală, naţională şi europeană, strategia ISJ prevede optimizarea relaţiilor comunitare în folosul beneficiarilor direcţi, dar şi dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei în vederea atingerii obiectivelor asumate de România prin Strategia Europa 2020.

Proiecte de viitor ale ISJ și ale instituțiilor conexe

ISJ Vaslui şi unităţile conexe îşi propun  să continue implementarea principiilor incluziunii prin noi proiecte, astfel:

– a fost depus de către ISJ Vaslui un proiect de parteneriat strategic Erasmus+ cu parteneri din Italia, Germania, Polonia care are ca obiectiv incluziunea copiilor cu CES în şcolile de masă şi îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice din aceste şcoli care lucrează cu copii cu dizabilităţi;

– un alt proiect, cu titlul “ INTEGRAT – Măsuri socio-educaționale integrate, centrate pe copii din comunități defavorizate”, a fost  depus în cadrul cadrul    Programului     Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, având ca beneficiar Inspectoratul Şcolar Judeţean  Vaslui. Cele patru unităţi şcolare identificate pentru a face parte din grupul ţintă al proiectului ”INTEGRAT – Măsuri socio-educaționale integrate, centrate pe copii din comunități defavorizate” sunt: Liceul Tehnologic  ”Petru Rareș” Bârlad, Școala Gimnazială nr. 1 sat Iana, Școala Gimnazială ”Teodor Medeleanu” Ciocani, Liceul Tehnologic Vladia. Prin acest proiectul se va perfecționa personalul didactic participant la implementarea de programe pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii, se va elabora un kit de intervenție format din instrumente specifice de lucru pentru personalul specializat, precum și o metodologie de utilizare a acestora, se va organiza și desfășura unui program suport pentru educație timpurie – ProGrădiniță, vor fi implicați părinții prin participarea lor la sesiuni de educație parentală, la activități comune părinți-copii, se vor derula activități de sprijin pentru tranziția de la un ciclu de învățământ la altul, vor fi oferite servicii suport de asistență și consiliere pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii, se va înființa un Centru Educațional de Resurse (CER) ce va coordona cele 4 școli în care se va implementa programul educațional ProȘcoală. Crearea centrului va implica, pe de o parte, amenajarea și dotarea spațiului, iar pe de altă parte dezvoltarea unui mediu de asistare socială și educațională optim, accesibil, incluziv.

– a fost depus de către CJRAE Vaslui un proiect de mobilităţi Erasmus+ în domeniul educaţiei şcolare, în consorţiu cu 8 şcoli din judeţ, cu titlul “Toţi copiii sunt speciali”. Proiectul îşi propune îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice în domeniul integrării copiilor cu CES în vederea adaptării actului educaţional la nevoile specifice ale elevilor pentru a favoriza la maximum (re)inserţia lor socioprofesională, dezvoltarea competenţelor de lucru cu copiii cu CES pentru: 30 cadre didactice din 8 şcoli membre în consorţiu de la toate nivelurile de educaţie, adaptarea stilului didactic al celor 30 participanţi de la unităţile şcolare din consorţiu,  la specificul deficienţelor copilului cu CES, dezvoltarea abilităţilor de transfer a competenţelor dobândite la nivel internaţional şi susţinerea schimbului de bune practici în ceea ce priveşte activităţile de incluziune şcolară a copiilor cu CES în contextul celor 8 şcoli din consorţiu pentru 30 de cadre didactice. Proiectul va conduce la atingerea ţintelor strategice ale celor 8 unităţi şcolare din consorţiu, contribuind la creşterea gradului de integrare socio-şcolară a copiilor cu CES.

– se adaugă aplicaţiile a 19 licee din judeţ, selectate în proiectul ROSE(Romanian Secondary Education) iniţiat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi finanţat cu fonduri de la Banca Mondială şi care vizează îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură şi a nivelului de promovare a examenului de bacalaureat a elevilor din grupuri dezavantajate, pe o perioadă de 4 ani. 8 proiecte au fost deja aprobate şi se află în faza de contractare. Cele 11 licee rămase vor depune aplicaţiile în luna iulie 2017, urmând să înceapă implementarea în luna septembrie 2017.

Soluții pentru îmbunătățirea incluziunii școlare și sociale

Ca o consecinţă a celor prezentate şi dezbătute, s-au identificat câteva direcţii care să ducă la îmbunătăţirea incluziunii şcolare și sociale în viitor:

  1. Necesitatea continuării procesului de schimbare a atitudinilor individuale şi sociale ale profesorilor, copiilor, părinţilor, actorilor locali şi factorilor decidenţi cu privire la educaţia incluzivă prin continuarea acţiunilor care să ducă la schimbarea de mentalitate şi acceptarea diversităţii copiilor, adică acceptarea incluziunii celor vulnerabili în grădiniţă, şcoală,comunitate etc;
  2. Necesitatea recunoaşterii dreptului copiilor la o educaţie incluzivă în propria lor comunitate şi întreprinderea tuturor măsurilor pentru a face posibil acest lucru;
  3. Promovarea unui învăţământ favorabil incluziunii şi a învăţării de-a lungul vieţii pentru toţi copiii şi tinerii;
  4. Găsirea unor soluţii pentru escaladarea barierelor din şcoală:

– Schimbarea de orientare a învăţământului din centrare pe profesori/ discipline / orar pe nevoile copilului;

– Acceptarea (nu doar declarativă) a copiilor din grupuri vulnerabile în şcoală şi crearea unei atmosfere care să ajute toţi elevii să beneficieze de serviciile educaţionale;

– Oferirea în şcoală a serviciilor de care au nevoie elevii/tinerii din medii dezavantajate, astfel încât fiecare dintre ei să poată avea un traseu individualizat de învăţare şi dezvoltare centrat pe nevoile sale;

– Un curriculum flexibil, creativ şi adaptat nevoilor copiilor.

– Formare cadrelor didactice şi a specialiştilor din serviciile educaţionale în perspectiva incluziunii;

– Implicarea şi participarea familiilor la viaţă şcolii.

  1. Tratarea cu demnitate a părinţilor care au copii din medii dezavantajate înscrişi la şcoală de masă;
  2. Necesitatea unor schimbări în legislaţie şi anume elaborarea unor metodologii/proceduri operaționale de implementare coerente şi complete privind incluziunea şcolară şi socială, a căror aplicare să devină o obligaţie legislativă pentru toate şcolile, pentru a oferi astfel educaţie incluzivă.

Incluziunea şcolară reprezintă primul pas spre incluziunea socială, dezideratul oricărei societăţi moderne – şi presupune existenţa unui sistem educaţional în care orice copil, indiferent de particularitățile sale de dezvoltare şi învăţare, trebuie să aibă dreptul la educaţie fără a fi marginalizat sau exclus, dar şi relaţii şi asumări conştiente ale responsabilităţilor în familie şi comunitate.

Inspector Școlar General, prof. Gabriela Plăcintă

Leave a Comment