Google

Dezvoltare locală prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii (FDI)

Written on:aprilie 12, 2019
Comments
Add One

Fondul de Dezvoltare şi Investiţii are ca scop finantarea proiectelor de dezvoltare (investiţii sau lucrări de întreţinere şi reparaţii curente) ale UAT, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi ale universităţilor.
• Fondul nu are personalitate juridică şi va funcţiona sub forma unui cont de disponibil, gestionat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză;
• Sursa de finanţare a Fondului o reprezintă împrumuturile în lei acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 10 miliarde euro pe un interval de 20 de ani. Pentru acest an, conform OUG nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor pe anul 2019, plafoanele de contractare şi tragere în cadrul FDI sunt fiecare în sumă de 5 miliarde lei.
• Finanţarea proiectelor de dezvoltare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în domenii prioritare
– principale, cum sunt: sănătate (dispensar medical rural, centru medical de permanenţă, spitale judeţene, municipale şi orăşeneşti), educaţie (şcoli, grădiniţe, creşe, campusuri şcolare), apă – canalizare, reţele de energie electrică şi de gaze, infrastructura de transport (drumuri, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje), salubrizare, reţea de iluminat public
– secundare: cultură (cămin cultural), culte (reabilitare lăcaş de cult), sport (construcţie/modernizare baze sportive), locuinte (locuinţe sociale, pentru tineri, de serviciu, reabilitare clădiri cu risc seismic), sedii administrative ale instituţiilor publice din mediul rural.
• Finanţarea proiectelor de dezvoltare ale universităţilor în domenii prioritare
– Construcţia/modernizarea infrastructurii didactice (amfiteatre, laboratoare, săli de cursuri şi săli de sport), de cercetare, spaţii de cazare, centre de conferinţe.
• Sumele se alocă beneficiarilor, etapizat, în limita a maximum 10% din valoarea finanţării, putându-se solicita un avans de 5% din valoarea finanţării
• Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale (UAT) şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot beneficia de granturi finanţare din Fond, în următoarele condiţii:
a) să deţină autorizaţia de construire sau devizele de lucrări şi memoriile tehnice, după caz, necesare demarării execuţiei lucrărilor;
b) beneficiarii pot să deţină concomitent cel mult două proiecte finanţate din Fond, iar solicitarea de finanţare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;
c) să solicite finanţare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal;
d) suma solicitată la finanţare să nu fie mai mare decât diferenţa dintre valoarea proiectului şi excedentul bugetului local neutilizat la data solicitării finanţării. La stabilirea excedentului bugetului local nu se iau în calcul sumele a căror destinaţie a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanţare;
e) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanţare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză;
f) să nu existe finanţare dublă concomitentă pentru aceleaşi lucrări aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finanţate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale.
• Universităţile pot beneficia de granturi finanţare din Fond, în următoarele condiţii:
a) să deţină autorizaţia de construire;
b) beneficiarii să deţină concomitent cel mult două proiecte finanţate din Fond în acelaşi timp, iar solicitarea de finanţare pentru un proiect se face numai cu respectarea domeniilor prioritare stabilite conform art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă;
c) suma solicitată la finanţare să nu fie mai mare decât diferenţa dintre valoarea proiectului şi excedentul neutilizat la data solicitării finanţării.La stabilirea excedentului bugetar nu se iau în calcul sumele a căror destinaţie a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanţare;
d) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanţare din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat sau alte bugete, aprobată sau în curs de analiză.
• Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin unităţile administrativ-teritoriale componente au obligaţia să restituie anual, pe o perioadă fixă de 20 de ani, o sumă reprezentând diferenţa dintre datoria publică locală legală şi cea efectiv înregistrată de UAT.
• Universităţile au obligaţia să restituie anual 2,5% din valoarea finanţării, pe o perioadă fixă de 20 de ani, reprezentând contribuţia proprie la proiect.
• Diferenţa rezultată dintre valoarea grantului şi sumele achitate, la finalul perioadei de 20 de ani, reprezintă cheltuiala definitivă a bugetului de stat şi nu se mai datorează de către beneficiar.
• În vederea acordării granturilor din Fond beneficiarii depun o solicitare la CNSP cu documentaţia necesară ce va fi stabilită prin ordin comun al MFP şi CNSP. Modelul de cerere va fi postat pe site-ul CNSP.
• După aprobarea cererii şi în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanţare se virează în contul beneficiarului avansul solicitat.

Leave a Comment