Google

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PRIVAŢI În cadrul apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice

Written on:august 3, 2017
Comments
Add One

UAT comuna Fălciu din județul Vaslui anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru parteneri privați pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea realizării unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8, OS 8.3. – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul persoanelor vârstnice la servicii sociale de calitate prin înfiinţarea unor centre sociale, respectiv: un centru de zi, o cantină socială şi o unitate de îngrijire la domiciliu.

Ca parteneri privaţi vor fi selectate entităţile de drept privat eligibile în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 8, prioritatea de investiţii 8.1., O.S. 8.3., respectiv entităţile care au personalitate juridică şi sunt constituite sub formă de asociaţii, fundaţii sau unităţi de cult/ structuri ale cultelor care activează în domeniul social.

Partenerii selectaţi prin proiect nu vor avea atribuite cheltuieli privind implementarea proiectului.

Principalele roluri şi responsabilităţi pe care partenerii privaţi le vor avea în contextul realizării proiectului sunt:
 de a colabora cu elaboratorul documentaţiei tehnico-economice în vederea stabilirii soluţiei de proiectare;
 de a asigura expertiză în domeniul serviciilor sociale ce urmează a fi prestate ulterior implementării proiectului;
 de a asigura funcţionarea optimă a centrului de zi (post implementare) prin oferirea de servicii sociale specifice şi prin alocarea de resurse umane adecvate;
 de a asigura funcţionarea optimă a punctului de îngrijire la domiciliu (post implementare) prin oferirea de servicii sociale specifice şi prin alocarea de resurse umane adecvate.

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură este de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ.

Documentaţia de selecţie a partenerilor privaţi care conţine: anunţul de selecţie şi anexele necesare a fi completate de participanţi, sunt disponibile la adresa http://www.primariafalciu.ro/.

Pentru informaţii suplimentare datele de contact sunt următoarele: telefon 0235-430.254 / 0235-430.361, adresa de e-mail primariafalciu@yahoo.com.

Leave a Comment